(+31) (0) 181 416 177

Taşınmaz ediniminde Hollanda mevzuatı

Hollanda mevzuatında taşınmaz malların mülkiyet devri Medeni Kanunun 3.89 no.lu maddesi ile düzenlenmiştir.

Anılan maddenin Ingilizce tercümesi aşağıdaki gibidir :

Article 3:89 Delivery of immovable property
1. The delivery, required for the transfer of immovable property, is performed by drawing up a notarial deed of transfer for this purpose between the parties, followed by its registration in the public registers for immovable property. Both, the acquiring party and the alienator, may hand over the notarial deed of transfer to the keeper of these public registers for registration.

  1. The notarial deed of transfer must accurately mention the legal basis for the transfer;secondary conditions which do not concern the transfer itself, do not have to be recorded in the this deed.
    3. When at the occasion of the drawing up of the notarial deed of transfer a person acts as a representative of one of the parties, the authorisation for representation (procuration) must be laid down accurately in the notarial deed of transfer.
    4. The rules of the present Article apply accordingly to a delivery which is required for the transfer of other registered property than immovable property [like registered ships and aircraft].

İsviçre Borçlar Kanunu 216.maddesine göre ; “Kaufverträge, die ein Grundstück zum Gegenstand haben, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen.” öffentlichen burada açık/kamuya açık anlamında kullanılmıştır.

Bu maddenin karşılığı Türk Medeni Kanunu madde 705’dir : “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.”

Dikkat edilecek olursa tapu kütüğünün açık olacağı ibaresi kullanılmamıştır. Hollanda ve Isviçre hukuklarının anılan maddelerine göre mülkiyet devri, satış sözleşmesinin noter tarafınca düzenlenmesi ve tapu kütüğüne tescil edilmesi ile resmiyet kazanır ve bu bilgiler herkes tarafınca görülebilir.

 

Sepers Hukuk Ofisi tarafınca hazırlanmış ‘’Checklist’’ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz