(+31) (0) 181 416 177

Hollanda’da Taşınmaz Edinimi

Yabancıların taşınmaz ediniminde Hollanda mevzuatına göre hemen hemen bir kısıtlama yoktur. Mülk sahibinin milliyeti önemli değildir.

Hollanda’da geçerli olası tek kısıtlama bazı tatil yörelerindeki dinlenme tesislerinden mülk edinenlerin bir yıl içerisinde orada geçirecekleri asgari/azami süre ile ilgilidir.

Türkiye ve Hollanda arasındaki farklar

Türk hukuk sisteminde taraflar arasında imzalanmış adi sözleşme mülkiyet devrini zorunlu hale getirmeye yeterli değildir. Hollanda hukukunda ise bu durum farklıdır.

Hollanda’da yapılan satış sözleşmelerinde tüketici ile tacir ayrı tutulmuştur.

Bir tüketicinin kendi şahsına aldığı taşınmazlarda alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin yazılı yapılmış ve taraflarca imzalanmış olması gerekir. Hollanda Tüketiciyi Koruma Yasası, sözleşmenin imza tarihinden itibaren tüketiciye 3 gün düşünme süresi tanımaktadır. Bu süre içerisinde sözleşmenin feshi mümkündür.

Ticari amaçlı taşınmaz mal alımında ise taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme olmasa bile,salt verilen taahhütlerden, yazışmalardan yola çıkılarak ”yıldırım dava”(Almancası :einstweilige Verfügung) denilen bir dava açılarak hakimden taşınmaz alımı karşılığı ödenen paraların iadesi hatta bazı durumlarda mülkiyet devrinin gerçekleştirilmesi talep edilebilir. Satıcı / mülk sahibi buna karara rağmen mülkiyet devrini gerçekleştirmez ise geciken her gün için para cezasına çarptırılabilir.

Hem noterler hem de avukatlar müvekkillerinin taşınmazı alabilmek için gerekli parayı yasadışı yollardan edindiklerini bilmeleri halinde bu durumu yetkili mercilere bildirmek zorundadırlar.Böyle bir durumda taşınmazın satışına ve dolayısıyla mülkiyet devrine izin verilmez.

Yine Türkiye’den farklı olduğunu düşündüğüm bir husus ise Hollanda vergi dairesinin taşınmaz için ödenen bedelin piyasa değerine uygun olup olmadığını kontrol etmesidir.

Hollanda’da veri ağı son derece geniştir. Başka bir deyişle çeşitli kurumların ki bu kurumlar arasında Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro,Belediye, Vergi Dairesini sayabiliriz veri sistemleri birbirlerine bağlıdır.Bu nedenle tapu sicilinde meydana gelen değişikliği vergi dairesi de görür.

Hollanda’da vergi numarası

Hollanda’da mülk edinen yabancılara bir vergi numarası verilir. Yabancı uyuruklu şahıs veya tüzel kişilikten ikamet adresi seçmesi istenir. Taşınmaz ile ilgili idari mali tüm belgeler bu ikamet adresine posta yolu ile gönderilir. Yabancı ister kendi ülkesindeki ikamet adresini isterse de Hollanda’da aldığı mülkün adresini ikamet adresi olarak verir.

Yabancı şirketlerin mülk edinimi

Yabancı sermayeli şirketler ile yabancı şirketleri birbirinden ayırmamız gerektiği görüşündeyiz.

Hollanda hukukuna gore kurulu yabancı sermayeli şirketler Hollanda şirketi sayıldığından bunlar zaten yabancı statüsünde kabul edilmemekte olup normal Hollanda vatandaşına uygulanan prosedür uygulanmaktadır.

Hollanda sınırları dışında kendi ülke hukuklarına gore kurulmuş olup Hollanda’da taşınmaz edinmek isteyen tüzel kişilikler için de aynı şahıslarda olduğu gibi bir kısıtlama ya da özel şart yoktur. Sadece taşınmaz edinecek tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede kayıtlı olduğu ticaret odasından kaydı ve ana sözleşmesi talep edilir. Eğer noter bu belgelerden şirketin ortaklarını ve yetkilisini tespit edemezse bu durum netleşinceye kadar satışı bloke etme yetkisine sahiptir. Bunun dışında bir şart ya da kısıtlama yoktur.

Hollanda’da tapu sicil ve kadastro

Noterlerin yapması gereken olağan işlemler içerisinde dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz iki kuruma kısaca değinmek istiyoruz. Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro. Normalde Tapu Sicil Müdürlüğü, taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli müdürlüklerdir. Kadastro Müdürlüğü ise ülkenin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak, ve harita üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresidir.

Türkiye’den farklı olarak bu iki kurum Hollanda’da içiçe geçmiştir. Bu nedenle Türkiye’de Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde yapmaya alıştığımız bir çok işlemi Hollanda’da Kadastro Müdürlüğünde de yapma imkanı mevcuttur.