(+31) (0) 181 416 177

Genel Şartname

SEPERS HUKUK OFİSİ

GENEL ŞARTNAME

Tanımlar

Sepers hukuk ofisi 24447199 sicil numarası ile Rotterdam Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan bir şahıs firmasıdır.

Aşağıdaki terimler işbu Genel Şartname kapsamında belirtilen anlamları ile kullanılır:

Ofis: Avukatlar / personel müştereken veya münferit olarak, bir iş sözleşmesi ya da diğer bir nedene binaen ofis ile bağlantılı durumdadır;

Müvekkil: Ofisin bir sözleşme imzaladığı, aynı zamanda ortaya konacak faaliyetler nedeniyle borçlu konumunda da olan tarafı ifade eder;

Ücret: Aşağıda belirtilen – masraflardan ayrı olmak kaydıyla – ilgili görev icra edilirken bu Avukatlık hizmetinin sunulmasından kaynaklanan mali bedeli (zamanla orantılı olarak veya diğer bir faktör temel alınarak hesaplanan) ifade eder. Ücretin miktarı müvekkil ile yapılan karşılıklı danışma ile belirlenir;

Ofis giderleri: Ofis giderleri aksi belirtilmedikçe ücretin %7’si olarak düzenlenir;

Masraflar: Müvekkil adına görev icra edilirken bu Avukatlık hizmetinin sunulmasından kaynaklanan masrafları ifade eder. Masraflar mahkeme kayıt ücretleri,harçlar, avukat ve icra memuru/mübaşir giderleri, makbuz ve belge giderleri, çeviri, kayıt ücretleri ve seyahat harcamaları ile benzer kalemleri kapsar. Seyahat harcamaları aksi belirtilmedikçe kilometre başına asgari olarak 0,40 Euro olarak belirlenir.

Uygulanabilirlik
Taraflar ilgili görevin oluşturulmasından önce yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkça tüm görevler hakkında işbu Genel Hüküm ve Şartlar uygulanır.

Görevler
Bir görev ancak Ofisin bu görevi kabul etmesinden sonra verilebilir veya oluşturulabilir. Görevin oluşturulmasına ilişkin olarak, hizmet ancak Ofis ile bağlantılı avukat / personel tarafından verilebilir. Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasından ve ücret avansının alınmasından sonra ilgili temsil başlamış olur.

Avukatlık hizmeti kapsamındaki tüm görevler Ofis adına düzenlenmiş olarak sayılır; diğer bir deyişle müvekkil, görevin Ofisin sorumluluğu altında ve kendisi tarafından ya da Ofisin talimatlarıyla diğer bir üçüncü şahıs tarafından yürütülmesini kabul eder.

Görevin, iki veya daha fazla kişi tarafınca verilmesi halinde bu kişiler Ofise karşı olan yükümlülüklerinden münferiden sorumludur. Üçüncü şahıslar, icra edilen işin içeriğinden ve daha geniş anlamda görevlerin yerine getirilip getirilmemesi hususundan herhangi bir hak/haklar elde edemez.

Fatura
Görevin ifa edilmesine ilişkin olarak Müvekkil, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ofis giderleri ve KDV bedelinin de üzerine eklendiği bir ücret borcu altına girer.

Görevin ifa edilmesinin bir aydan daha uzun bir süreye yayıldığı takdirde yerine getirilen faaliyetler için bir ara dönem faturası düzenlenir.

Ofis her zaman Müvekkilden avans ödemesini talep etme hakkına sahiptir (aynı zamanda ara dönemlerde de). Alınan avans, yapılan çalışmalar karşılığı düzenlenen ilk aylık faturadan düşülür.

İfa edilen faaliyetlere ve/veya fatura miktarına ilişkin her türlü itiraz fatura tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak sunulmalıdır. Burada bahsedildiği üzere hiçbir itiraz Müvekkile ödeme yükümlülüğünü erteleme hakkı vermez.

Ödeme
Ofis tarafından gönderilen faturalar, fatura tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ödenir. Bu ödeme süresi aşılırsa, Müvekkil temerrüde düşmüş kabul edilir ve hakkında BW (Burgerlijk Wetboek, Hollanda Medeni Kanunu), paragraf 2, madde 6:120 ile ilişkili olan BW madde 6:119a’da düzenlenmiş yürürlükteki kanuni faiz oranına eşit bir temerrüt faizi uygulanır. Bununla beraber Müvekkilin, herhangi bir meslekte veya bir şirkette aktif bir şekilde görev yapmayan, tüketici konumunda bir gerçek kişi olması halinde madde 6:120, paragraf 1 BW ile ilişkili 6:119 BW’de düzenlenmiş kanuni faiz bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

Ödenmesi gerek miktarın Ofise ait banka hesaplarından birine yatırılması ya da makbuz karşılığında nakit şekilde ödenmesi hâlinde Müvekkilin borcu ortadan kalkmış sayılır.

Dava ve/veya icra takibi halinde Müvekkil esas miktar ve gecikme faizine ek olarak Ofis tarafınca yapılan giderleri de borçlanmış olur. Icra takibinde esas miktarın en az %10’u tutarında masraf çıkacaktır. Yargılama giderleri ödenecek olan hukuki giderler ile sınırlı olmayıp; tamamen veya büyük ölçüde kusurlu/suçlu bulunması hâlinde Müvekkilin hesabına yazılacak kalemlerdir.

Ofis tarafından gerek ilgili görevin ifası öncesinde gerekse ifanın esnasında yapılabilecek olan talebe karşılık olarak Müvekkil, ödeme yükümlülüğüne ilişkin bir avans ödemesi yapmakla (son ve kesin faturadan düşülmek üzere) ya da bir teminat göstermekle yükümlüdür.

Müvekkilin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Ofis faaliyetlerine başlamaktan imtina edebilir ya da faaliyetlerini erteleyebilir veya askıya alabilir.

Müvekkil tarafından yapılan ödemeler mevcut ise öncelikle masraflar ile faizlerin ödenmesinde kullanılır. İkinci aşamada ise , Müvekkil daha yeni tarihli bir faturaya ilişkin olduğunu belirterek aksini beyan etse bile – en eski olandan başlamak üzere – vadesi gelmiş, muaccel ve fakat henüz ödenmemiş durumdaki faturalar için kullanılır.

Ödeme hiçbir indirim veya takas/uzlaşma vb. yapılmadan gerçekleşmelidir.

Tarife
Avukatların / ofis personelinin ücret tarifesi , deneyimine ve uzmanlık bilgisine göre değişir.

Sorumluluk
Ofisin görevini ifa etmesinden doğan zarar nedeniyle ortaya çıkan sorumluluğu, Sorumluluk Sigortasında çıkan zararın türüne göre belirlenen meblağ ile sınırlıdır. Bu meblağa ancak Poliçe’de yazan şahsi risk tutarı eklenir. Gerektiği takdirde poliçe şartlarının içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgi verilecektir.

Hangi sebeple olursa olsun, yukarıda bahsedilen sigorta kapsamındaki ödemenin yapılmaması hâlinde, her türlü sorumluluk Ofis tarafından ilgili görev ile bağlantılı olarak talep edilmiş olan ücret ile sınırlı olup; bu miktar azami olarak 25.000 Euro tutarındadır.

Gerekli olduğu durumlarda Ofis ile bağlantılı çalışacak üçüncü kişilerin seçimi Müvekkil ile karşılıklı istişare yapılarak ve gerekli özen ile dikkat gösterilerek gerçekleştirilir. Ancak Ofis, yukarıda anılan üçüncü kişilerin görevlerini eksik veya kusurlu yerine getirmiş olmalarından ve görevi yerine getirirken herhangi bir ekipmanın, yazılımın, veri dosyasının, kaydın, sicilin ya da görevin ifası için kullanılan diğer herhangi bir kalemin kusurlu performansından dolayı sorumlu tutulamaz.

Vergi boyutu
Ofis, parasal, vergisel veya sigorta , sosyal güvenlik hususlarında ya da tamamen hukuki olmayan diğer tüm meselelerde veya bu meselelerin tamamı veya bir kısmı için asla danışmanlık vermez. Bu türden meselelerin doğması hâlinde Müvekkilin başka bir danışmana başvurması gerekir.

Dosyanın kapanması
Ofis, Müvekkilin dosyasının kapanmasını müteakiben ilgili tüm belgeleri yedi yıllık bir süre için arşivleyerek saklar. Bu süre sona erdikten sonra Ofis, Müvekkilin dosyasını imha etme hakkına sahiptir.

Zaman Aşımı Süresi
Hangi sıfatla olursa olsun, Ofis aleyhine ileri sürülen her türlü hak ve alacak, ilgili kişinin işbu hak ve alacağını öğrenmesinden ya da makul/mantıklı olarak bilmesi gereken tarihten başlamak üzere bir yıl içerisinde tüm detayları ile yazılı olarak Ofis’e sunulmadığı takdirde geçerliliğini yitirir.

Şikâyetleri ele alma ve değerlendirme prosedürü
Şikâyet prosedürü Sepers Hukuk Ofisi ile Müvekkil arasındaki bütün hizmet sözleşmelerine uygulanır. Bu prosedüre Ofis’in  internet sitesinden de ulaşılabilir.

Yetkili mahkeme ve hukuk seçimi
Ofis ile Müvekkil arasındaki hukuki ilişkide Hollanda Hukuku geçerli olup taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde Hollanda mahkemeleri yetklidir. Bir hukuk mahkemesinin, sivil/hukuki kanadının yargı yetkisi kapsamına giren her türlü uyuşmazlık öncelikli olarak münhasıran Rotterdam mahkemeleri tarafından (tedbir hakimliği) çözüme kavuşturulur.

Dil
İşbu Genel Hüküm ve Şartlar Hollandaca, İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenmiştir. Genel Hüküm ve Şartların anlam ve yorumlanmasında veya içeriğinde ihtilafa düşülmesi hâlinde yalnızca Hollandaca metin bağlayıcıdır.

Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu
Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu (WWFT) avukatlar ve diğer iş hizmetleri sağlayıcıları bakımından önemli yükümlülükler doğurur. Avukatlar bakımından Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu’ndan doğan yükümlülükler hakkında esas hususlar şöyledir: (1) Avukatların hizmetlerini sunmaya başlamadan önce Müvekkilin kimlik bilgilerini sunduğundan ve kimliklerini doğrulandığından emin olmaları ve (2) olağan olmayan para hareketlenmelerini bildirmeleri.

1: Kimlik bildirme yükümlülüğü
Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu kapsamında, Ofis, faaliyetlerine başlamaya veya – uygulanabilir olduğu durumda – devam etmeye ancak Müvekkile ilişkin kimlik bildirme ve doğrulama prosedürü tamamlandıktan sonra yetkilidir.

2: Olağan olmayan işlemler
Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu kapsamında, Ofis, olağan olmayan işlemleri ilgili kanun gereği Mali Istihbarat Birimi’ne bildirme yükümlülüğü altındadır. Olağan olmayan işlemler ise şunları kapsar:

– Bir yıl içerisinde yapılan ve toplam değeri 5.000 Euro veya daha fazla olan nakit şlemleri;

– Karapara aklama veya terörizmi finanse etmekle bağlantılı olabileceğini kanaati veren ve şüphe oluşturabilecek tüm işlemler.