(+31) (0) 181 416 177

Echtscheiding

Indien tenminste één van de echtgenoten de Turkse nationaliteit heeft of heeft gehad dan is er de keuze de echtscheiding in Nederland of in Turkije te laten uitspreken. Tevens is de plaats van domicilie doorslaggevend om vervolgens te bepalen welke rechter, de Nederlandse of de Turkse, bevoegd is.

De Republiek Turkije erkende, tot 29 april 2017, niet automatisch de uitspraken van buitenlandse rechtsprekende instanties die betrekking hadden op het ontbinden, dan wel het beëindigen van de huwelijkse staat tussen partijen (man en vrouw).

Erkenning van een echtscheidingsbeschikking voor diegene die niet voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe wetgeving

Voldoet uw situatie niet aan de voorwaarden dan dient u alsnog ofwel een procedure te starten om een erkenning van de Nederlandse echtscheidingsbeschikking te verkrijgen in Turkije, of u start een geheel nieuwe echtscheidingsprocedure.

Bij een erkenningsprocedure controleert de rechtbank in Turkije onder andere of in Nederland voldaan is aan de wettelijke formaliteiten en of de toegepaste Nederlandse wetgeving al dan niet in strijd is met de openbare orde in Turkije. Tevens geldt dat de Nederlandse uitspraak in kracht van gewijsde moet zijn gegaan. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid meer is hoger beroep aan te tekenen.

Kiest men voor de erkenningsprocedure in Turkije, dan is de rechtbank gevestigd in de woonplaats van de gedaagde/verweerder bevoegd. Indien echter slechts één van de echtgenoten woonachtig is in Turkije, dan is de rechtbank in zijn/haar woonplaats aldaar bevoegd. Is geen van beiden in Turkije woonachtig, dan kan men zich tot de rechtbank te Ankara, Istanbul of Izmir wenden.

Echtscheidingprocedure in Turkije

Om een echtscheidingsprocedure in Turkije te starten dient tenminste één van de echtgenoten de Turkse nationaliteit te hebben of te hebben gehad. Tevens is de plaats van domicilie doorslaggevend.

Een echtscheidingsbeschikking van een rechtbank in Turkije wordt in beginsel erkend in Nederland. Deze moet wel aldaar in kracht van gewijsde zijn gegaan. Nadat de Turkse beschikking door een beëdigd vertaler is vertaald, wordt deze ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie waar u staat ingeschreven.

Echtscheiding: erkenning van vonnissen