(+31) (0) 181 416 177
Belastingmemo Turkije 2019 samengesteld door Advcoatenkantoor Sepers

Belastingmemo Turkije 2019

Samengesteld door Advocatenkantoor Sepers

Algemeen beeld

Er zijn continue belastinghervormingen gaande in Turkije. Met enige regelmaat wordt een korting op de schulden aan de belastingdienst aangeboden ofwel op de hoogte van enkele belastingbronnen, waaronder de overdrachtsbelasting en bijzondere consumentenbelastingen.

Op deze wijze hoopt de overheid de betalingsmoraal hoog te houden in combinatie met vergaande positieve ontwikkelingen op het gebied van sociale voorzieningen. Systemen worden gekoppeld en internationaal overleg vindt met regelmaat plaats en is afhankelijk van de onderlinge betrekkingen. Turkije heeft een modern belastingsysteem en vriendelijke ambtenaren die voor overleg openstaan.

Advocatenkantoor Sepers is gespecialiseerd in de (handels)relatie tussen Nederland en Turkije. Wij zijn géén fiscalisten. Binnen ons netwerk bevinden zich zeer gerenommeerde bedrijven, accountants en fiscalisten die volledig thuis zijn in hun eigen vakgebied. Graag delen wij onze kennis(sen) om op deze wijze een professioneel raamwerk te kunnen bieden aan onze cliëntèle.

Belasting over banktegoeden in Turkije en garantie Turkse Centrale Bank 

Bankrekeningen in Turkse Lira

U betaalt belasting over de rente die u via bankrekeningen in Turkse Lira ontvangt. Uw Turkse bank draagt dit automatisch af. De hoogte van de te betalen rente is afhankelijk van de datum waarop u de rekening heeft geopend of uw (rente)contract heeft vernieuwd.

Turkse Lira 01.01.2013 en eerder 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018 en later
Lopende rekeningen en rekeningen die tot en met maximaal 6 maanden worden vastgezet %15 % 15 % 5 % 15
Spaarrekening die tot maximaal tot en met 1 jaar vastgezet worden %15 % 12 % 3 % 12
Spaarrekeningen die langer dan 1 jaar vastgezet worden %15  % 10 % 0 % 10

Bankrekening in buitenlandse valuta

U betaalt belasting over de rente die u via bankrekeningen in buitenlandse valuta ontvangt. Uw Turkse bank draagt dit automatisch af. De hoogte van de te betalen rente is afhankelijk van de datum waarop u de rekening heeft geopend of uw (rente)contract heeft vernieuwd.

Buitenlandse Valuta 01.01.2013 en eerder 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018-20.03.2019 21.03.2019 en later
Lopende rekeningen en rekeningen die tot en met maximaal 6 maanden worden vastgezet %15 % 18 % 20 % 18 % 20
Spaarrekening die tot maximaal tot en met 1 jaar vastgezet worden %15 % 15 % 16 % 15 % 20
Spaarrekeningen die langer dan 1 jaar vastgezet worden %15 % 13 % 13 % 13 % 18

Garantie per bank voor uw banktegoeden in Turkije

In Turkije heeft u een garantie op uw spaargeld tot 100.000 Turkse Lira. Tot dit saldo garandeert de Turkse Centrale Bank uw spaargeld als de bank failliet gaat. Dit bedrag geldt per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij betreffende bank heeft.

download belastingmemo 2019

Bijzondere verbruiksbelasting (özel tüketim vergisi)

Turkije kent ook een bijzondere verbruiksbelasting ofwel “Özel Tüketim Vergisi”.

Deze belasting wordt geheven op de verkoop van bepaalde (verbruiks)goederen zoals specifieke luxe producten en zaken die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid of natuur.

Het wordt geheven over:

  • Brandstof en van olie afgeleide producten die schade toebrengen aan het milieu;
  • Luxe voertuigen;
  • Tabak en alcoholproducten die schadelijk zijn voor de gezondheid;
  • Luxe consumentenproducten zoals witgoed en bont.

Bronbelastingen in Turkije: huur zakenpand

Wanneer u een bedrijfsruimte huurt, dient u aan de belastingdienst een bronbelasting van 20 % over de brutohuur af te dragen.

Belasting over huurinkomsten in Turkije:

U dient in Turkije belasting te betalen over de ontvangen huurpenningen welke u met uw woning in Turkije genereert. In 2019 is een bedrag van 5.400 TL vrijgesteld van belasting. Over het overige dient u aangifte te doen. De berekeningen zijn gebaseerd op de hierboven genoemde tarieven van inkomstenbelasting “inkomsten anders dan loon”.

Inkomstenbelasting

Turkije kent een progressief systeem bij heffing van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de bron van het inkomen gelden er vrijstellingen, bijvoorbeeld bij huurpenningen.

a.Inkomsten uit loon

Inkomsten schijven Belasting percentage
Tot aan 18.000 TL: % 15
Over 18.000 TL van 40.000 TL betaalt u 2.700 TL, over het meerdere: % 20
Over 40.000 TL van 148.000 TL betaalt u 7.100 TL, over het meerdere: % 27
Over 148.000 TL van 148.000 TL betaalt u 36.260 TL, over het meerdere: % 35

b.Inkomsten anders dan uit loon

Inkomsten schijven Belasting percentage
Tot aan 18.000 TL: % 15
Over 18.000 TL van 40.000 TL betaalt u 2.700 TL, over het meerdere: % 20
Over 40.000 TL van 98.000 TL betaalt u 7.100 TL, over het meerdere: % 27
Over 98.000 TL van 98.000 TL betaalt u 22.760 TL, over het meerdere: % 35

Minimumloon & vakantiedagen 2019

Het minimumloon voor werknemers in Turkije in 2019 bedraagt op jaarbasis 30.700,80 Turkse Lira.

Minimumloon voor werknemers in 2019 per maand (bruto en netto):

Bruto minimum loon 2.558,40 TL
Bijdrage aan sociale premies door werknemer (% 14) 358,18 TL
Bijdragen aan verzekering voor werkeloosheid door werknemer (% 1) 25,58 TL
Grondslag voor de inkomstenbelasting 2.174,64 TL
Berekende inkomstenbelasting (% 15) 326,20 TL
Korting voor ongehuwde werknemers ter compensatie van vaste lasten -191,88 TL
Inkomstenbelasting die ingehouden wordt 134,32 TL
Zegelbelasting (7,59 1/1000) 19,42 TL
Totaal der inhoudingen 537,50 TL
Netto minimum loon 2.020,90 TL

Wettelijk minimum aan vakantiedagen voor werknemers per jaar:

Aantal dienstjaren Aantal vakantiedagen
Werknemers die minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar in dienst zijn: Tenminste 14 dagen
Werknemers die minimaal 5 jaar tot maximaal 15 jaar in dienst zijn: Tenminste 20 dagen
Werknemers die meer dan 15 jaar in dienst zijn: Tenminste 26 dagen

Wanneer een werknemer jonger is dan 18 ofwel ouder is dan 50, is het minimum aantal vakantiedagen vastgesteld op 20.

Omzetbelasting ofwel Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW ofwel KDV)

BTW ofwel KDV (Katma Değer Vergisi): er zijn 3 BTW-tarieven in Turkije: 1 %, 8 % en 18 %. Bedrijven dienen maandelijks BTW-afgifte te doen en af te dragen. Turkije kent een verreken-stelsel: bedrijven mogen uitsluitend BTW-tegoeden verrekenen met een BTW-aangifte. U ontvangt géén geld terug.

Overdrachtsbelasting bij onroerend goed

De overdrachtsbelasting in Turkije wordt volgens de wet gelijkelijk verdeeld over koper en verkoper. In de praktijk zien wij echter dat in meer dan 90 % van de onroerend goed transacties aan de kuststrook de volledige kosten van de overdrachtsbelasting door de aankopende partij wordt voldaan. Normaliter bedraagt de overdrachtsbelasting 2 % voor de koper en 2 % voor de verkoper.

Teneinde de Turkse economie te stimuleren geldt er van tijd tot tijd een korting, afgekondigd door de overheid. Er geldt echter thans een korting van 0,5 % zowel voor verkoper als voor koper, waardoor de totale overdrachtsbelasting tot aan 31-12-2019 3 % zal bedragen (besluit d.d. 27-03-2019).

Overdrachtsbelasting dient bij elke onroerend goed transactie te worden betaald, behalve bij erfopvolging. Dit houdt in dat ook bij nieuwbouw overdrachtsbelasting betaald dient te worden.

Successierechten en schenkingen Turkije in 2019:

Grondslag 2019 Belastingpercentage bij successie wegens erfopvolging Belastingpercentage bij schenkingen*
Over de eerste 290.000 TL % 1 % 10
Over het meerdere tot 700.000 TL % 3 % 15
Over het meerdere tot 1.500.000 TL % 5 % 20
Over het meerdere tot 2.700.000 TL % 7 % 25
Over het deel van de grondslag dat hoger is dan 5.190.000 TL % 10 % 30

* De genoemde percentages worden gehalveerd als de schenking afkomstig is van moeder, vader, echtgenoot/echtgenote of kinderen (met uitzondering van adoptie)

Vrijgesteld van heffingen wegens successie en schenking in 2019:

Uitgezonderd van heffing wegens successie en schenking Bedrag (TL)
Erfenissen van afstammelingen (inclusief geadopteerde kinderen) en echtgenoot / echtgenote 250.125
Erfenissen van echtgenoot / echtgenote als er geen afstammelingen zijn 500.557
Transacties wegens schenking 5.760
Geld en de waarde van goederen die via loterijen en wedstrijden worden gewonnen 5.760

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting in Turkije bedraagt 22 %.

Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen

Turkije heeft met Nederland een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Wanneer u in Turkije belasting heeft betaald, dan betaalt u in Nederland niet over hetzelfde element belasting.

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting is er niet in Turkije.

Vrijhandelszones en belastingvoordelen

Er zijn gebieden aangewezen als vrijhandelszone, waar ondernemers grote belastingvoordelen genieten omdat er bijzondere regelingen gelden voor import- en exportheffingen. Er zijn subsidies beschikbaar van de Turkse overheid. Een voorbeeld van een bedrijf dat kiest voor een vestiging in een vrijhandelszone is een textielbedrijf dat stoffen belastingvrij importeert uit het verre oosten, de stoffen snijdt, naait en voorziet van labels in Turkije en deze vervolgens reeds op de kledinghangers per vrachtwagen direct bij de afnemers in West-Europa aflevert.

Voorbeelden over de belastingen en subsidies hebben wij niet opgenomen in ons “Belastingmemo Turkije”, omdat deze per branche verschilt. Advocatenkantoor Sepers heeft een ruime ervaring met het adviseren van cliëntèle over activiteiten in Turkse vrijhandelszones.

Zegelbelasting in Turkije

Turkije kent nog een traditionele zegelbelasting waarbij contracten, letter of credit, documenten die een garantie bevatten, specifieke financiële verslagen etc dienen te worden voorzien van een zegels. De zegelbelasting bedraagt 0,89 % en 0,948 % als percentage van de waarde van het document.

Bron cijfers: http://gib.gov.tr/

Copyright: Advocatenkantoor Sepers 2019

Dit document is met zorg samengesteld. U kunt echter géén rechten ontlenen aan deze gegevens.

download belastingmemo 2019

#advocaat_in_Turkije #vermogensbelasting_Turkije #vrijhandelszones #belastingvoordelen_Turkije #özel_tüketim_vergisi #banktegoeden_Turkije #garantie_spaartegoeden_Turkije #accijns #katma_deger_vergisi #garantie_Turkse_Centrale_Bank #schenkingen_Turkije #vennootschapsbelasting #dubbele_belasting_Turkije #belastingklimaatTurkije2019 #Turkijespecialist #bijzondere_verbruiksbelasting #zegelbelasting #vakantiedagen_werknemers_Turkije_2019 #omzetbelasting_Turkije #bronbelastingen #huurinkomsten_Turkije #inkomstenbelasting #minimumloonTurkije #Overdrachtsbelasting_Turkije #successierechten_Turkije