(+31) (0) 181 416 177

Verblijfsvergunning aanvragen voor Turkije

Uw verblijfsvergunning direct online aanvragen

Uw verblijfsvergunning in Turkije in enkele duidelijke stappen

Verblijfsvergunning aanvragen voor Turkije

Met een verblijfsvergunning (Ikamet) kunt u legaal voor langere tijd in Turkije wonen. U heeft dit document nodig als u meer dan 90 dagen per 180 dagen in Turkije wilt gaan verblijven. Ook heeft u dit document nodig als u een auto/scooter wilt kopen of een eigen telefoon- of internetaansluiting wenst. U mag niet werken in Turkije met dit document, hiervoor dient u een werkvergunning aan te vragen.

Er zijn in totaal zes verschillende typen verblijfsvergunningen. In dit artikel beperken wij ons tot de verblijfsvergunning voor korte duur (één tot twee jaar). Eigenaren van onroerend goed in Turkije en huurders van woningen in Turkije kunnen relatief eenvoudig een verblijfsvergunning verkrijgen. Als u voor de eerste keer een aanvraag doet, dient u een verzoek hiertoe online in en vervolgens moet u online een afspraak maken met het Provinciaal Directoraat van Migratie Management om in persoon te verschijnen en uw aanvraag toe te lichten.

Overzicht van de benodigde documenten

 • Aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning – ingevuld en ondertekend door de aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Paspoort of identiteitskaart – fotokopie van de gedeelten met informatie over uw identiteit en pasfoto welke hierop staat. Bij de afspraak op het Provinciaal Directoraat van Migratie Management dient u uw originele paspoort te kunnen tonen.
 • 4 recente biometrische kleurenpasfoto’s – niet ouder dan 6 maanden met witte achtergrond. Indien u een selfie indient, zwart-wit foto’s of anderszins afwijkende foto’s, dan wordt uw aanvraag direct afgewezen.
 • Verklaring waaruit blijkt dat uw financiële situatie voldoende zal zijn om tijdens uw verblijf in uw onderhoud te voorzien. Het directoraat is bevoegd om aanvullende documenten hierover op te vragen.
 • Geldige ziektekostenverzekering. De verzekering moet betrekking hebben op de volledige duur van de verblijfsvergunning die wordt aangevraagd. Eén van de volgende documenten wordt voldoende geacht:
  • Elektronisch ondertekend / ondertekend document voorzien van stempels danwel zegels welke kan worden verkregen bij de lokale sociale verzekeringskantoren (SGK) waarin verklaard wordt dat de buitenlander gebruik kan maken van de gezondheidsvoorzieningen in Turkije op basis van bilaterale verdragen betreffende sociale verzekeringen;
  • Elektronisch ondertekend / ondertekend document voorzien van stempels danwel zegels waarmee wordt aangetoond dat u een aanvraag heeft gedaan bij het sociale verzekeringskantoor (SGK) om aldaar verzekerd te worden;
  • Privé ziektekostenverzekering. De polis moet expliciet een zinssnede bevatten met de verklaring: “deze polis dekt de minimale vereisten van dekking conform hetgeen is voorgeschreven in circulaire nummer 9, gedateerd 06-06-2014 betreffende ziektekostenverzekeringen die worden afgesloten om verblijfsvergunningen mogelijk te maken”. U dient de originele polis te kunnen overleggen voorzien van handtekeningen en stempels. In de praktijk is gebleken dat dit soort ziektekostenverzekeringen enorm kostbaar zijn en zeer weinig uitkeren bij medische problemen.
 • Als reden van verblijf is het hebben van eigendom in Turkije over het algemeen voldoende. Om dit aan te tonen dient u een kopie van uw eigendomsbewijs te overleggen. Het is mogelijk om op basis van een huurcontract een verblijfsvergunning te verkrijgen. In dat geval dient het huurcontract door de Turkse notaris gelegaliseerd te zijn.

Adres en contactgegevens

Op het aanvraagformulier dient u uw verblijfsadres in Turkije in te vullen. U mag hiervoor uw vaste adres gebruiken of het adres van de accommodatie waar u feitelijk verblijft. Dit dient een correct adres te zijn, aangezien de verblijfsvergunning naar dit adres toegezonden wordt per aangetekende post. U ontvangt hierover bericht via uw mail en sms. Deze gegevens dienen dus ook correct te worden weergegeven.

Mocht u ten tijde van de aanvraag verhuizen, dan moet u de correcte gegevens binnen twintig werkdagen aan de betrokken autoriteiten doorgeven.

Na verstrekking van de verblijfsvergunning vindt altijd een controle plaats door de lokale politie (jandarma). Zij bezoeken daadwerkelijk in persoon het adres dat u heeft opgegeven tijdens de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Hoe toont u uw financiële situatie aan?

Tot voor kort was het voldoende om een bankverklaring te kunnen overleggen van uw Turkse bank. Op deze verklaring moest een minimum saldo aanwezig zijn van 500 Amerikaanse Dollars (of een zelfde bedrag in Euro of Turkse Lira) per maand dat u de verblijfsvergunning aan wilde vragen. Dit vereiste is in april 2018 wat ruimer geformuleerd.

U kunt alsnog uw financiële positie aantonen door overzichten van inkomsten uit onroerend goed, huur, salaris, winst uit onderneming, erfenis of spaartegoeden.

Als het directoraat niet overtuigd is of uw inkomen voldoende is om uw verblijf in Turkije mogelijk te maken, is men bevoegd om de volgende documenten van u te vragen:

 • Pensioenverklaring (bankboek waaruit blijkt dat u inkomen heeft uit pensioen of een werkgeversverklaring van diegenen die weliswaar gepensioneerd zijn, maar nog altijd een actief inkomen hebben uit werk). In Nederland wordt dit afgegeven door de Sociale VerzekeringsBank;
 • Verklaring van de bank (waaruit de bankactiviteiten van minimaal de laatste zes maanden blijken);
 • Internationale creditcard (een bankverklaring waaruit de activiteiten van minimaal de afgelopen zes maanden blijken en actuele informatie over de limieten dient te worden aangetoond);
 • Actuele inkomensverklaring waar expliciet vermeld is dat er geen beslag is gelegd of beperking geldt voor het inkomen;
 • Document waaruit blijkt hoe hoog het bedrag is dat op de bank staat voor het verblijf in Turkije;
 • Verklaringen van bedrijven dienen voorzien te zijn van handtekeningen en stempels, alsmede een handtekeningencirculaire om te handtekeningen te kunnen verifiëren;
 • Documenten waaruit inkomen uit een depositorekening blijkt;
 • In geval van inkomen uit huur: kopie van het eigendomsbewijs van het onroerend goed en een huurcontract dat niet ouder is dan twee jaar;
 • Voor personen met een eigen bedrijf: kopie van het belastingcertificaat van het bedrijf, kopie van de handelskrant waarin de oprichting van het bedrijf is weergegeven, handtekeningencirculaire, balans en inkomensverklaring van de afgelopen drie jaar, welke zijn goedgekeurd door de belastingdienst of een geregistreerd accountantskantoor, de balans van het huidige boekingsjaar, inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een certificaat van registratie. Als deze documenten afkomstig zijn uit het buitenland, dan dienen deze voorzien te zijn van een gelegaliseerde vertaling door een beëdigde vertaler.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met medewerking van drs. Esmeralda Sepers, Turkologe en sinds 2001 actief als makelaar voor Esmare Turkey. Het artikel is eerder gepubliceerd op de website van belangenorganisatie Mondi.

webmaster

Comments are closed.